Vad ingår i kollektivavtalet?

HRF har flera olika kollektivavtal inom olika branscher. Utöver vårt vanliga branschavtal med arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR), det s k ”Gröna Riksen”, har vi särskilda avtal för t ex casino, bingo, bowling, nöjesparker, varuhusrestauranger, konditorier m m. Det finns många gemensamma nämnare i avtalen men på endel punkter skiljer de sig åt. För att veta vilket avtal som gäller för dig frågar du din lokala fackklubb eller din HRF-avdelning. 

Anställningsformer

I kollektivavtalet ska det stå vilken anställningsform du går under. Det står också vilka regler som gäller vid varsel och uppsägningar. Läs mer om de vanligaste anställningsformerna.

Arbetstid

Arbetstiden får normalt inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per vecka och skall vara schemalagd. Genomsnittet får beräknas på högst 8-veckorsperioder. För den som är avlönad med månadslön kan genomsnittet räknas på högst 16-veckorsperioder. 

Branschbestämt minimilön

Har du inget kollektivavtal finns det ingen lägre gräns för minimilön vilket betyder att du i praktiken kan få en krona i timmen utan att din arbetsgivare bryter mot lagen.

Kollektivavtalen har olika nivåer på lägstalöner och är en garanti för att de som är oerfarna på arbetsmarknaden inte får för låga ingångslöner. I de flesta branscher ligger de vanligaste ingångslönerna betydligt högre än minimilönen.  Det gäller inte för vår bransch där anställning sällan sker på högre lön än minimilön. 

OB-tillägg

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är schemalagd på kvällar, nätter eller helger. OB-tillägg betalas efter klockan 20.00 på vardagar, efter klockan 16.00 på lördagar och hela söndagar/helgdagar.

Försäkring

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats tillkommer utöver din lön även en skyldighet för arbetsgivaren att betala premien för ett särskilt avtalsförsäkringspaket.  Läs mer om dina avtalsförsäkringar på http://www.afaforsakring.se/Forsakringarna/

Föräldralön

Föräldralön är en liten utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar till dig då du är föräldraledig och som du får utöver föräldrapenningen från försäkringskassan.  Den är 10,5 % av din månadslön och betalas under två månader om alla förutsättningar är uppfyllda.

Medbestämmandeavtal

De flesta kollektivavtal innehåller ett utvecklingsavtal eller medbestämmandeavtal. Det betyder att arbetsgivaren skall föra en dialog med de anställda innan man fattar beslut om företagets ekonomi, inför ny teknik eller förändrar arbetsorganisationen. Varje anställd har enligt utvecklingsavtalet rätt till fem timmars facklig information per år på betald arbetstid.

Permission

Permission är en kort ledighet med lön du ansöker om hos din chef. Utan kollektivavtal finns ingen lag som garanterar permission. Vanliga anledningar till permission är hastigt sjukdomsfall i familjen, begravning, läkar- och tandläkarbesök, eget bröllop och egen 50-årsdag.

Rätten till lönehöjning

I Sverige är det fackföreningarna som förhandlar om höjda löner och träffar kollektivavtal med arbetsgivarna.  Det finns ingen lagstiftning. Utan kollektivavtal är det upp till din arbetsgivare att avgöra om du ska få lönehöjning eller inte.   Kollektivavtalet garanterar att du i normalfallet får en lönehöjning en gång per år.

Semesterledighet och semesterlön

Semesterlagen ger rätt till 25 semesterdagar per år, men för att få betalt för alla 25 dagar måste man arbeta ett helt år innan. Kollektivavtalet innehåller en lägsta garanterad semesterlön per betald semesterdag.

Sjuklön

Sjuklön är en ersättning du får vid sjukdom från din arbetsgivare. Denna får du utöver sjukpenningen från försäkringskassan. Den första sjukdagen är en karensdag utan lön. 

Dag 2-14 - betalas av din arbetsgivare och består av 80 procent av din lön. Vissa kollektivavtal ger högre kompensation.

Från dag 15 i en sjukperiod får du sjukpenning från försäkringskassan.

Din arbetsgivare skall informera dig om vilka rutiner som gäller vid din arbetsplats vid anmälan om frånvaro. Det är viktigt att du följer den rutinen för att inte gå miste om sjuklön.

Uppsägningstider

När du säger upp dig från en tillsvidareanställning har du en månads uppsägningstid.  Om du har någon annan form av anställning, t ex ett vikariat, är uppsägningstiden 14 dagar. För att arbetsgivaren skall kunna säga upp dig från en tillsvidareanställning krävs så kallad ”saklig grund”, dvs arbetsgivaren måste ha ett giltigt skäl.  Ett sådant skäl kan vara arbetsbrist. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida varierar mellan en till sex månader beroende på den anställdes anställningstid i företaget.

Utbildning

Kollektivavtalet anger fackets och arbetsgivarens gemensamma syn på utbildning för de anställda. Genom olika utbildningar får du och dina jobbarkompisar en större anställningstrygghet och utvecklas i arbetet. Företaget ska tillsammans med fackklubben utforma en plan för kompetensutveckling och regelbundet följa upp den.

Utbildningsplanen är ett strategiskt verktyg för att arbetsgivaren ska kunna utveckla verksamheten och stärka företagets konkurrenskraft. Arbetsgivaren och du själv delar på ansvaret för din vidareutbildning och det är bra att följa upp med utvecklingssamtal för bästa resultat.

Övertidsersättning

Övertidsarbete kompenseras enligt kollektivavtal extra, förutsatt att din arbetsgivare har beordrat dig att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Övertidsarbete kompenseras som huvudregel med pengar alternativt med kompensationsledighet om du och din arbetsgivare kommer överens om det.

Du har ingen rätt till någon särskild övertidsersättning om arbetsplatsen saknar kollektivavtal. Däremot är du skyldig enligt lag att arbeta övertid upp till 200 timmar per år om din arbetsgivare beordrar det. Övertidstimmarna kompenseras endast med ordinarie lön.