Frågor och svar avtalsrörelse 2020

Här samlar vi frågor och svar om avtalsrörelsen 2020.


AVTALSRÖRELSE


Vad menas med konflikt?

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal och det gamla upphör att gälla kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad för att på det sättet öka trycket på arbetsgivaren att gå med på våra krav. Då är parterna i konflikt.


Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratar man om krav och yrkanden när man ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen. Oftast menar man samma sak, en lista på frågor medlemmarna vill ska införas eller tas bort från avtalet.

Det vanligaste är att man från båda parter önskar/yrkar på fler saker än man får igenom. Eller att vissa krav tar lång tid av förhandlingar att få igenom, ibland över flera avtalsperioder på grund av att någon part ser frågan som så viktig att man inte är beredd att hitta en lösning så lätt.


Vad menar HRF med trygga anställningar?

Vi vill att alla som arbetar i branschen ska kunna ha ett liv vid sidan om och veta att man har en lön som man kan leva på. Bland annat har arbetsgivarna under lång tid missbrukat användandet av anställningsformen enstaka dagar. Vi vill därför sätta en begränsning i användande av den anställningsformen och på så sätt skapa möjligheter för anställda på att planera sitt liv och veta att man har ett jobb att gå till nästa dag och få en lön som man kan leva av.

HRF är också medvetna om att det förekommer sexuella trakasserier i besöksnäringen och vi har länge jobbat med att förhindra dem. I våra krav har vi lagt fram förslag till förändringar.


Vad betyder ”enstaka dagar”?

I flera av HRF:s kollektivavtal finns en anställningsform som kallas anställning för enstaka dagar. Den får bara användas av arbetsgivaren för arbetstid som inte går att schemalägga och när det finns ett tillfälligt behov av arbetskraft. För den anställde innebär det att man inte är garanterad någon arbetstid alls, utan anlitas av arbetsgivaren dag för dag när det finns tillfälligt arbete.


Vad menas med ”den norska modellen”?

HRF har yrkat om att deltidsanställda som arbetat regelbundet mer än avtalad tid under 12 månader, ska få sin anställningsgrad omreglerad till ett genomsnitt av hur man arbetat under samma period.

Det här är en norsk modell som ger automatisk utökad tjänst ju mer den anställde arbetar. I Norge är det här en del av arbetstidslagstiftningen sedan 2013, men HRF vill gå avtalsvägen för att få samma lösning.VARSEL


Vad menas med varsel?

Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas. Varsel om strejk är en stridsåtgärd som facket kan ta till om man inte lyckats komma överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal. Stridsåtgärder kan vara en strejk eller blockad.

Här kan du ta del av information om lagt varsel.


Varför varslade HRF om strejk och blockad?

Vi gjorde det för att HRF:s medlemmar måste få tryggare anställningar och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Anställda i vår bransch behöver trygghet. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet och ordning och reda måste finnas både under och efter en pandemi.

Arbetsgivarorganisationen Visita ville först inte förhålla sig till det så kallade märket, utan ansåg att HRF:s medlemmar inte skulle ha samma löneökningar som andra på svensk arbetsmarknad. Visita ville heller inte gå med på lösningar som skapar tryggare jobb och ordning och reda i branschen. Därför tog HRF den här fighten och det lönade sig. Vi kommer att fortsätta kämpa på HRF:s andra avtalsområden nu.


Hur kan ni varsla när delar av branschen står still på grund av nuvarande pandemi?

Pandemin har slagit olika på vår bransch, vissa företag har drabbats hårt medan andra har gått bra. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet måste finnas både under och efter en pandemi. Inte minst för de med lägre löner och osäkra anställningar.

Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk för egen hälsa under pandemin, förtjänar trygga anställningar och samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden.


Kan vi börja strejka med en gång om det blir ett varsel?

Nej, innan en strejk bryter ut måste facket lägga ett varsel om stridsåtgärd. Där talar fackförbundet om för arbetsgivaren vad man tänker göra. Det måste göras minst sju arbetsdagar innan konflikten kan träda i kraft (tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet). Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.


Vad innebär det för mig om HRF varslar på min arbetsplats?

Ett varsel är en förvarning och innebär att HRF varnar om en eventuell strejk eller andra typer av stridsåtgärder. Under ett varsel fortsätter kollektivavtalets regler, om lön och andra anställningsvillkor, att gälla för alla anställda och du jobbar på som vanligt. Medlemmar som arbetar på arbetsplatserna som omfattas av varslet är välinformerade och väl förberedda.


Under förra avtalsrörelsen ville vår arbetsgivare att vi skulle fylla i ett formulär och ange om vi var medlemmar i en fackförening och i så fall vilken. Hur ska vi göra om det blir så igen?

Ni har ingen skyldighet att svara arbetsgivaren på frågor om facklig tillhörighet, varken muntligt eller skriftligt. HRF uppmanar er att inte svara och omgående informera HRF:s lokala avdelning om detta inträffar.


Hur går det med förhandlingarna på HRF:s andra avtalsområden?

HRF har växlat yrkande med några av de andra arbetsgivarorganisationerna och tar nu upp de förhandlingarna igen efter att vi tecknat ett nytt avtal med Visita. Du kan läsa mer om HRF:s yrkanden här.VID BLOCKAD


Vår arbetsgivare tar ner informationen om varslet som vi sätter upp på den fackliga anslagstavlan, får de göra så?

Nej, så länge det är saklig information om vad som gäller vid varslet kan de inte göra så. Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren tillhandahålla en anslagstavla avsedd för personalmeddelanden och facklig information. Det är den fackliga organisationen som avgör vilken facklig information som ska delas.

Kontakta HRF:s lokala avdelning om din arbetsgivare tar ner den fackliga informationen från anslagstavlan.VID STREJK


Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor.

Strejk och konflikt kan inte utbryta när det råder så kallad fredsplikt. Fredsplikt råder bland annat under tiden ett kollektivavtal gäller. En strejk kan genomföras på olika sätt. Facket kan till exempel ta ut vissa arbetsplatser och företagskedjor, eller enbart vissa yrkesgrupper, i strejk.


Vad händer med min anställning vid en strejk?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en strejk. Under strejken går du inte till arbetet och efter strejken återgår du och arbetar som vanligt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du deltagit i en lovlig strejk.


Min arbetsgivare hotar med att hålla inne redan intjänad lön om jag deltar i HRF:s strejk. Får de göra så?

Nej, arbetsgivaren får inte hålla inne intjänad lön som skulle ha betalats ut för att du deltar i en lovlig strejk. Om de gör det ska du omgående kontakta HRF:s lokala avdelning.


Vad ska jag göra om det blir strejk på min arbetsplats?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte gå och arbeta utan göra följande:

  1. Gå till HRF:s konfliktlokal för att anmäla dig. Där får du information och kan ansöka om konfliktersättning. Det kommer att finnas information på HRF:s hemsida om var konfliktlokalen på din ort finns.
  2. Anmäl dig till Arbetsförmedlingen. Alla medlemmar som är uttagna i strejk är skyldiga att söka arbete under tiden som strejken pågår och det är en förutsättning för att få strejkersättning.
  3. Håll dig uppdaterad om vad som händer. Det är viktigt att du återgår till ditt arbete så snart strejken är över.

Det känns inte helt säkert att gå till en konfliktlokal när vi är mitt i en pandemi med restriktioner?

HRF kommer att anpassa konfliktlokalerna efter rådande restriktioner för att undvika smittspridning. Vi återkommer närmare med information om hur vi löser det.


Får jag arbeta trots att det är strejk på min arbetsplats?

Nej, om du arbetar trots att du är uttagen i strejk blir du anmäld som strejkbrytare och riskerar att uteslutas ur HRF. Det är oerhört viktigt att alla medlemmar deltar i en strejk och att man inte går in och arbetar på arbetsplatser som är uttagna i strejk, vi gör ju det här för att få bättre villkor och högre lön för anställda i branschen.


Är det bara medlemmar i HRF som får strejka?

HRF kan formellt bara ta ut sina medlemmar i strejk, men har i varslet om strejken förtydligat för arbetsgivarna att arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar inte får utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund, oorganiserade eller inhyrd personal.


Får arbetsgivaren anlita bemanningsföretag när de anställda är i strejk?

Nej, vid en strejk ska arbetsuppgifterna inte utföras av någon. Om det ändå sker på din arbetsplats är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.


Får tjänstemän arbeta under en strejk?

Tjänstemännen får endast arbeta med arbetsuppgifter inom sitt eget avtalsområde, de får inte utföra arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar. Om det skulle ske är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.


Vi har praktikanter på vår arbetsplats, vad händer med dem när vår arbetsplats går ut i strejk?

En praktikant eller restaurangskoleelev ska alltid ha en handledare på arbetsplatsen. Om handledaren omfattas av strejken får inte heller praktikanten eller restaurangskoleeleven vara på arbetsplatsen under tiden. Praktikanter och restaurangskoleelever ska gå tillbaka till sin arbetsförmedlare eller skola vid första strejkdagen.

Anställda med lönebidragsstöd från Arbetsförmedlingen ska delta i strejken på samma villkor som de andra anställda.


Vad gäller om jag blir sjuk under strejken?

Är du sjuk när strejken börjar ska du ha fortsatt sjuklön från din arbetsgivare. Tillfrisknar du under strejken övergår du till konfliktersättning den första friska dagen, gå då till HRF:s konfliktlokal och anmäl dig. Blir du sjuk under strejken anmäler du dig sjuk till arbetsgivaren och ska ha sjuklön som vanligt.


Jag har semester samtidigt som det blir strejk på min arbetsplats. Vad gäller då?

Du har din semester som planerat. Under övrig tid, oavsett om det är före eller efter din semester, ska du delta i strejken.


Vad händer om jag beviljats studieledigt eller tjänstledigt när strejken bryter ut?

Om du har begärt och blivit beviljad studieledigt eller tjänstledigt ska du vara ledig som planerat och deltar inte i strejken under ledigheten. Under övrig tid ska du delta i strejken.


Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en strejk har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när strejken bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.


Vilken konfliktersättning har jag rätt till vid en strejk?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättningen vid en strejk utgår med 100% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.


Vad grundar sig konfliktersättningen på om jag är korttidspermitterad när det blir strejk, min ordinarielön eller den reducerade permitteringslönen?

Om du blir uttagen i strejk avbryts din korttidspermittering och konfliktersättningen baseras på din ordinarie lön.


Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir strejk på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan strejken bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Jag har hört att man måste vara medlem i HRF minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Stämmer det?

Normalt är det så, men inför den här strejken har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att du kan få konfliktersättning om du blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan strejken bryter ut.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Vad händer när strejken är över?

När HRF och arbetsgivarsidan gör upp om ett nytt kollektivavtal avbryts strejken. Beslutet kommer omgående att skickas till alla konfliktlokaler. Din anställning fortsätter som vanligt och du ska återgå till ditt arbete så fort som möjligt.


Om jag är medlem i HRF men arbetar på ett annat avtalsområde som blir uttaget i strejk, vart vänder jag mig då?

Om du blir uttagen i strejk på ett annat LO-förbunds avtalsområde, kan du ha rätt till ersättning från HRF. Kontakta vår medlemservice på 0771-57 58 59 eller medlem@hrf.net.


Vad menas med sympatiåtgärder?

Ett fackförbund som egentligen inte är direkt inblandad i en avtalsförhandling, kan utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt. Detta sker då efter begäran från strejkande förbund.


Vilken ersättning har jag rätt till vid sympatiåtgärder?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättning vid en sympatiåtgärd utgår med 100% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.VID LOCKOUT


Vad innebär lockout?

Vid en lockout kan arbetsgivaren stänga delar av eller hela företaget och stänga ute de anställda från arbetsplatsen. Detta brukar arbetsgivaren ta till som svar på strejk. Vid en partiell lockout utestänger arbetsgivarna endast en viss grupp av anställda från sitt arbete.

Vid en lockout får du som medlem konfliktersättning från HRF. Är du inte medlem eller medlem i ett annat fackförbund är det viktigt att du blir medlem i HRF innan lockouten bryter ut för att få konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Vad händer med min anställning vid en lockout?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en lockout. Under lockouten går du inte till arbetet och efteråt återgår du och arbetar som vanligt.


Min arbetsplats har blivit lockoutad. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en lockout har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när lockouten bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.


Vilken ersättning har jag rätt till vid en lockout?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättning vid en lockout utgår med 70% av nettolönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.


Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir lockout på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan lockouten bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


Sidan uppdaterades senast 2020-11-18.