Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Information om korttidspermittering


Regeringen beslutade den 9 november att förlänga stödet för korttidspermittering. Här följer en kort beskrivning om vad beslutet innebär:

  • Stödet för korttidspermittering förlängs till september 2021.
  • Från 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för anställda som är permitterade.
  • Arbetsgivare får fortsätta korttidspermittera anställda som går under uppsägningstid till och med 30 september 2021.
  • Arbetstidsförkortningen och den reducerade permitteringslönen ligger kvar på samma nivå för den anställde till och med 30 september 2021.

– Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4%.

– Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6%.

– Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.

– Vid arbetsreducering om 80% minskas lönen med 12%*.

* Endast möjligt under perioderna 1 maj till 31 juli 2020 samt 1 januari till 30 september 2021.

  • Omställningsstödet förlängs så att företag som tappat mer än hälften av nettoomsättningen under perioden augusti till oktober kan söka stöd för att betala upp till 70 procent av sina fasta kostnader
  • Företag kan få anstånd med tre månaders skatter i ytterligare ett år

Tillväxtverket uppdaterar information om detta löpande, läs mer här.


Arbete utöver korttidspermittering

Om du som arbetsgivare korttidspermitterat anställda och får ett utökat behov av personal kan du skicka in en ny förteckning över berörda anställda till HRF.

Där anger du i vilken ny omfattning arbetstiden reduceras, vilket också innebär att nivån på den reducerade lönen förändras. Om du vill avbryta korttidspermitteringen underrättar du HRF om detta och låter de anställda gå tillbaka till sina ordinarie sysselsättningsgrader.

Det är viktigt att följa de regler som finns runt korttidspermittering – annars riskerar du att inte beviljas permitteringsstöd från Tillväxtverket.

Grundschema på ordinarie sysselsättningsgrad

Om en anställd normalt arbetar heltid ska denne ha ett grundschema för heltid under tiden som den är korttidspermitterad. Det är för att den anställde ska veta vilka dagar och tider den är permitterad och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Övrig tid förfogar den anställde fritt över själv. Samma princip gäller för deltidsanställda.

Du som arbetsgivare kan ändra arbetstiden inom ramen för permitteringen enligt grundschemat med 24 timmars varsel. Beräkningsperioden för den reducerade arbetstiden under en permittering är avtalsperioden för korttidspermitteringen. Med avtalsperiod menas den tid när ett specifikt avtal om korttidspermittering löper. Tecknas avtal om att korttidspermittering ska gälla på 60% mellan september och oktober är det en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om korttidspermittering på 40% under november är det en annan avtalsperiod.

Om du behöver göra en schemaändring som ligger utanför ramen för permitteringen så gäller reglerna i kollektivavtalet om schemaändring, vilket innebär att arbetsgivaren ska samråda med berörda anställda 14 dagar innan ett schema börjar gälla. Du kan alltid fråga de anställda om de kan göra ändringar i sina schema med kortare varsel och då kan de anställda själv välja om de vill göra ändringar eller inte.

Permitteringslön för utebliven OB-ersättning

De anställda har rätt att få sin uteblivna OB-ersättning med samma nivå av lönereducering som de har på sin ordinarie lön. Om deras grundschema på den ordinarie sysselsättningsgraden omfattar tid som ger rätt till OB-ersättning ska den betalas ut även under korttidspermitteringen, men med 4 %, 6 % eller 7,5 % reducering.

När permitteringsstöd sen söks hos Tillväxtverket får OB-ersättningen som den anställde skulle ha haft om den inte omfattats av korttidspermittering räknas med i underlaget.

Sjuklön vid korttidspermittering

Om en anställd blir sjuk ska du som arbetsgivare betala 80 % av den ordinarie lönen i sjuklön för de första 14 dagarna, oavsett om den anställde är korttidspermitterad eller inte. Regeringens beslut om slopad karens från och med 11 mars innebär att den anställde själv ansöker om det hos Försäkringskassan, du som arbetsgivare ska fortfarande göra karensavdrag på den anställdes sjuklön.

Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden under april, maj, juni och juli. Från och med augusti till december 2020 till och med februari 2021 gäller en annan beräkning, då ersätts du som arbetsgivare för sjuklöner enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader ni haft.

Du som arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklönen till de anställda och ersätts sen av Försäkringskassan via skattekontot. Läs mer hos Försäkringskassan.

Arbetsgivarintyg

Om du som arbetsgivare ska utfärda arbetsgivarintyg till en anställd som varit korttidspermitterad ska du utfärda två arbetsgivarintyg. Ett ska vara för tiden innan den anställde korttidspermitterades och det andra ska vara för den tid som den anställde varit korttidspermitterad.

Fyll i de faktiskt arbetade timmarna i arbetsgivarintyget som omfattar tiden för korttidspermitteringen, inte den tid som den anställde varit permitterad. Skriv sedan i fält 14 Övriga upplysningar att den anställde varit korttidspermitterad. Använd gärna a-kassornas kostnadsfria tjänst för att fylla i arbetsgivarintyget: arbetsgivarintyg.nu.

Tjänstepension vid korttidspermittering

Du som arbetsgivare ska fortsätta rapportera kontant utbetald bruttolön till Fora. Det gäller hela lönen som utbetalas till den anställde, även den del som ni får permitteringsstöd från staten för.

Läs mer hos Fora.

Läs mer

Mer information om hur du tecknar avtal samt säger upp avtal om korttidspermittering finns här.


Sidan uppdateras senast: 2021-05-12.