Förhandling om korttidspermittering och uppsägningar


Inget kollektivavtal? Information om hur du tillämpar korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.

Information till arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF

Här hittar du instruktioner om hur du går tillväga för att begära förhandling om korttidspermittering och uppsägning på grund av arbetsbrist med HRF.

Vi har en ökad arbetsbelastning just nu, men hanterar ärenden i den ordning som de kommer in till oss. Det underlättar och påskyndar vår handläggning av ärenden om ni skickar in kompletta handlingar till oss tillsammans med er förhandlingsframställan.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Skicka en förhandlingsframställan till HRF:s lokala avdelning via mail eller post. Det är viktigt att det framgår att ni begär förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist och skälen för det.

Bifoga följande information:

  • Turordningslista där det framgår vilka som är anställda (samtliga anställda – inte bara de som varslas om uppsägning), vad de är anställda som, datum när de anställdes och sysselsättningsgrad.
  • Uppgift om vilka som berörs av uppsägningarna.
  • När uppsägningarna planeras att verkställas.
  • Omplaceringsutredning, om det inte är samtlig personal som varslas om uppsägning.
  • Risk- och konsekvensanalys.

Om ni varslar om uppsägning av fem eller fler anställda är ni skyldiga att först varsla Arbetsförmedlingen om de tilltänkta uppsägningarna.

Om driftinskränkningen berör högst 25 arbetstagare ska Arbetsförmedlingen varslas minst två månader före.

Om driftinskränkningen berör fler än 25 men högst 100 arbetstagare ska Arbetsförmedlingen varslas minst fyra månader före.

Om driftinskränkningen berör fler än 100 arbetstagare ska Arbetsförmedlingen varslas minst sex månader före.

Avtal om korttidspermittering

Du som har kollektivavtal med HRF, eller som är medlem i en arbetsgivarorganisation som tecknat centralt avtal med HRF, har möjlighet att teckna avtal om korttidspermittering. Här kan du läsa mer om vad det innebär: Frågor och svar korttidspermittering.

Skicka då följande till HRF:s lokala avdelning via mail eller post:

  • Lokalt protokoll om korttidspermittering, där ni fyllt i era uppgifter och där firmatecknaren i bolaget skrivit under: Lokalt protokoll om korttidspermittering.
    Här finns en instruktion: Instruktion för permitteringsavtal.
  • En förteckning över berörda anställda där det framgår i vilken omfattning arbetstiden reduceras, vad de är anställda som, datum när de anställdes och sysselsättningsgrad: Permitteringlista
  • Ett schema för de närmaste fyra veckorna från starten av korttidspermittering, om det är möjligt.

HRF kommer sedan att underteckna avtalet och skicka tillbaka det till er.

Säg upp avtal om korttidspermittering

För att säga upp avtalet om korttidspermittering ska en skriftlig uppsägning scannas in och mejlas eller skickas med post till HRF:s lokala avdelning. Vänligen skriv Uppsägning korttidspermittering i ämnesraden om du skickar uppsägningen via mail.

Det är viktigt att uppsägningen undertecknas av firmatecknaren. Använd vår mall för att säga upp avtalet om korttidspermittering:

Vi hanterar uppsägningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi skickar sedan en bekräftelse till er via mail.

Läs mer

Medlem i en arbetsgivarorganisation? Vänd dig dit för mer information.

Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket.


Sidan uppdaterades senast: 2021-01-29.