Frågor och svar vid konkurs

Här har vi samlat vanliga frågor vid konkurser.

Mer information finns hos Kronofogden och Sveriges Domstolar.


Vad är en konkurs?

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid kan försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

För att försättas i konkurs krävs det att företaget är på obestånd och det är tingsrätten som gör den bedömningen. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt.


Hur vet jag om min arbetsgivare är på väg att gå i konkurs?

Ett tydligt tecken är att du inte får din lön i rätt tid. Ett annat tecken på att arbetsgivaren är på obestånd kan vara att leverantörer kräver betalning i förskott för att leverera varor.


Hur vet jag om arbetsgivaren är försatt i konkurs eller inte?

De flesta arbetsgivare brukar meddela sina anställda när de försätts i konkurs samt vilken konkursförvaltare som är utsedd.

Det går också att kontakta Kronofogdens kundservice för att få veta om det finns beslut om konkurs, vem som är konkursförvaltare och när konkursen beslutades.


Vilken roll har konkursförvaltaren?

När tingsrätten fattar beslut om konkurs utser de en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att omhänderta konkursboet och göra en förteckning över tillgångar och skulder.

Under konkursen utreder konkursförvaltaren om hela eller delar av verksamheten kan drivas vidare av nya ägare eller om den ska avvecklas.

Konkursförvaltaren utgår ifrån vad som är så förmånligt som möjligt för fordringsägarna. Konkursförvaltaren är en advokat som representerar staten samt de som företaget har skulder till.


Behöver jag göra något efter att min arbetsgivare försatts i konkurs?

Ja, kontakta konkursförvaltaren och var tydlig med vilka fordringar (krav) du har hos din arbetsgivare. Det kan vara tim- eller månadslön som du inte fått, intjänade extra ledighetsdagar och intjänad semester.

Bland det första som konkursförvaltaren gör är att samla in information om de anställdas innestående löner, uppsägningstid och andra lönekrav.

Om du får reda på att din arbetsgivare försatts i konkurs, men inte blir kontaktad av en konkursförvaltare, beror det vanligtvis på att konkursförvaltaren inte fått information om vilka som är anställda. Då kan du själv kontakta konkursförvaltaren så att hen tar med dig på listan över anställda.


Ska jag fortsätta arbeta efter att min arbetsgivare försatts i konkurs?

Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information. I många fall blir de anställda uppsagda av konkursförvaltaren, som också har rätt att säga upp alla anställda på grund av arbetsbrist.

Läs mer om uppsägning på grund av arbetsbrist.


Min arbetsgivare är under rekonstruktion och vi anställda är uppsagda med arbetsbefriad uppsägningstid. Arbetsgivaren vill att vi kommer in och arbetar extra vid behov under uppsägningstiden. Är det okej? (NY)

Nej, ni ska inte gå in och arbeta extra vid behov under er uppsägningstid när ni är arbetsbefriade.

Under en företagsrekonstruktion blir uppsagd personal arbetsbefriade under uppsägningstiden och om ni då går in och arbetar extra vid behov ses det som att ni gått med på att omreglera er anställning. Det leder till att ni inte längre har rätt till uppsägningslön från den statliga lönegarantin.


Vad innebär statlig lönegaranti?

Statlig lönegaranti är ett skydd för dig som anställd och som inte fått lön när arbetsgivaren gått i konkurs. Då betalar staten, genom Länsstyrelsen, ut lönen.

Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti och det är dit du som anställd ska lämna dina uppgifter. Du kan endast få ersättning för lön som du tjänat in tre månader innan som konkursansökan lämnades till tingsrätten, och du kan normalt sett bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp, vilket under 2020 motsvarar 189 200 kr.

Om det finns tillräckligt med pengar när konkursen avslutats kan du få ut mer. Då ingår du bland övriga fordringsägare och du måste själv bevaka din fordran. Information om hur du gör får du från tingsrätten.


Behöver jag kontakta facket om min arbetsgivare gått i konkurs?

Nej, det är i första hand konkursförvaltaren som du ska ha kontakt med. Det är konkursförvaltaren som hanterar dina fodringar under en konkurs.


Vad menas med gäldenär och borgenär?

Den som försätts i konkurs kallas gäldenär och den som söker någon annan i konkurs kallas borgenär.


Vad innebär en rekonstruktion?

En företagskonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva. Ansökan lämnas till tingsrätten, vilka är de som beslutar om företagsrekonstruktion.

En rekonstruktör utses av tingsrätten och så länge rekonstruktionen pågår får inga så kallade utmätningar göras utom i undantagsfall, alla skulder fryses och företaget får ett skydd mot konkurs.

Statlig lönegaranti kan betalas ut till anställda under en företagsrekonstruktion. Ett beslut om företagsrekonstruktion gäller i tre månader och därefter kan tingsrätten besluta att förlänga tiden med ytterligare tre månader i taget. En rekonstruktion kan pågå under högst ett år.

Läs mer om företagsrekonstruktion hos Sveriges Domstolar.


Vad ska jag göra om jag inte får min lön?

Om din arbetsgivare inte har betalat ut lön till dig ska du inte vänta med att agera, det är oerhört viktigt då det är korta preskriptionstider på den här typen av ärenden. Du som anställd kan bara få ersättning från statliga lönegarantin för lön som du tjänat in de tre senaste månaderna räknat från dagen då en konkursansökan lämnats till tingsrätten.

Börja med att prata med din arbetsgivare och fråga varför du inte fått lön. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att betala din lön, för att de saknar pengar, kan du be om att arbetsgivaren själv ansöker om konkurs.

Om arbetsgivaren inte själv ansöker om konkurs kan du göra följande:

Om du är medlem i HRF och har tre månaders medlemskap är du berättigad rättshjälp. Då kan du kontakta din lokala avdelning eller följa instruktionerna här.

Om du inte är medlem eller inte är berättigad till vår rättshjälp rekommenderar vi dig att först kontakta tingsrätten för att ta reda om någon lämnat in en ansökan om konkurs mot din arbetsgivare. Om det är så kan du själv bevaka om din arbetsgivare försätts i konkurs och sedan kontakta konkursförvaltaren och meddela vilka lönefordringar du har. Om inte någon annan ansökt om konkurs av din arbetsgivare kan du göra det själv, läs mer hos Sveriges Domstolar om hur det går till.


Sidan uppdaterades senast: 2021-03-16.