Uppsagd på grund av corona


Har du blivit uppsagd med anledning av coronaviruset?

HRF genomför nu en stor mängd förhandlingar gällande uppsägningar på grund av arbetsbrist med anledning av coronaviruset och dess effekter på branschen.

Under normala omständigheter kontaktar vi våra medlemmar som berörs i samband med att vi har uppsägningsförhandlingar. Just nu har vi inte möjlighet att kontakta alla medlemmar som berörs av uppsägningsförhandlingar, då förhandlingarna omfattar ett så stort antal medlemmar.

Vi har därför sammanställt information här på webben, till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och som just nu inte kontaktats personligen av HRF efter uppsägningen.

Uppsägningsbesked och uppsägningstid

När du blivit uppsagd ska du få ett skriftligt uppsägningsbesked från din arbetsgivare. Där ska det framgå vilket datum du blir uppsagd, hur lång uppsägningstid du har, när din sista anställningsdag är och hur lång uppsägningstid du har.

Det är viktigt att kontrollera att du fått rätt uppsägningstid. För dig som är tillsvidareanställd avgörs uppsägningstiden av hur länge du varit anställd hos din arbetsgivare och det är den totala anställningstiden som räknas – oavsett tidigare anställningsformer.

Uppsägningstiden ska vara

– En månad, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är mindre än ett år.

– Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.

– Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

– Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.

– Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.

– Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Vid fel uppsägningstid

Om du inte fått den uppsägningstid du har rätt till ska du kontakta din lokala avdelning.

Om du skrivit under ett uppsägningsbesked och det sedan visar sig att arbetsgivaren angett en för kort uppsägningstid i beskedet, har du inte godkänt den felaktiga uppsägningstiden genom din underskrift.

HRF godkänner aldrig kortare uppsägningstider än vad lagen anger vid uppsägningsförhandlingar. Uppsägningstiden regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) och om arbetsgivaren angett fel uppsägningstid ska du gå till arbetsgivaren och be hen ändra den. Om arbetsgivaren inte gör detta ska du kontakta din lokala avdelning.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden arbetar du som vanligt och har rätt att vara ledig med lön för att söka nytt arbete. Du och arbetsgivaren kan komma överens om att du får vara arbetsbefriad och med lön under uppsägningstiden.

Företrädesrätt till återanställning

Om du har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren och blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställning.

Det gäller om det uppstår ett behov av arbetskraft med fler anställda igen. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört.

Om du blir återanställd till en tidsbegränsad anställning har du rätt till en ny period med företrädesrätt på nio månader efter att den tidsbegränsade anställningen upphört. Det gäller anställningsformerna allmän visstid, vikariat eller anställning för enstaka dagar (extra vid behov). Om du vill utnyttja företrädesrätten behöver en ny anmälan i sådant fall göras.

Gör anspråk om återanställning

För att du ska kunna hävda din rätt till återanställning behöver du själv ha anmält anspråk till arbetsgivaren om detta. Ju tidigare du anmält anspråk om rätten till återanställning – ju mindre är risken att arbetsgivaren tar in någon annan den dagen företaget börjar anställa igen.

HRF rekommenderar att du anmäler anspråk om rätten till återanställning direkt efter att uppsägningsbeskedet lämnats av arbetsgivaren. Se till att du får din anmälan underskriven av arbetsgivaren.

Du kan använda denna blankett: Blankett företrädesrätt till återanställning.

Turordning vid återanställning

Om ni är flera anställda som blivit uppsagda och har företrädesrätt till återanställning, bestäms turordningen utifrån den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Den som har längre anställningstid har företräde till återanställning. Om flera anställda har lika lång anställningstid har den med högre ålder företräde.

Du som anställd måste ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella återanställningen.

Bevaka din rätt till återanställning

Det är viktigt att du bevakar din rätt till återanställning. Arbetsgivaren får inte anställa någon annan än den som har anmält att den vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning.

Om ni är flera som blivit uppsagda är det bra om ni håller kontakten efter att ni slutat. Ni kan då hjälpas åt att hålla koll på om arbetsgivaren tar in ny personal under tiden som ni fortfarande har företrädesrätt till återanställning.

Kontakta HRF:s lokala avdelning om din arbetsgivare anställer ny personal trots att du har företrädesrätt till återanställning.

Korttidspermittering under uppsägningstid

Arbetsgivaren kan till och med 30 juni 2021 korttidspermittera dig under din uppsägningstid. Det innebär att du kan få en arbetsreducering med högst 60 procent, men du ska fortfarande ha full lön.

Just under uppsägningstiden får arbetsgivaren inte minska lönen trots att det finns ett avtal om korttidspermittering, de kan bara sänka sysselsättningsgraden. Arbetsgivaren får stöd från staten, men det påverkar inte din lön under uppsägningstiden.

Läs mer: Korttidspermittering.

Arbetsgivarintyg och betyg

Du ska få arbetsgivarintyg och betyg av arbetsgivaren när du slutar din anställning. Arbetsgivarintyget behöver du skicka till din a-kassa om du ansöker om ersättning. Det enklaste är att din arbetsgivare fyller i arbetsgivarintyget på arbetsgivarintyg.nu.

Om du är över 40 år ska arbetsgivaren skicka in en ansökan om avgångsbidrag (AGB) till AFA Försäkring.

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du anmäler dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös. Detta för att du ska kunna få ersättning från a-kassan och för att säkra din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer: Om du blir arbetslös.


Sidan uppdaterades senast: 2020-12-09.