Företrädesrätt till återanställning

Här samlar vi frågor och svar om företrädesrätt till återanställning.

Hittar du inte svar på din fråga? Som HRF-medlem kan du alltid kontakta din lokala avdelning för mer information.


VILLKOR


Vad menas med företrädesrätt till återanställning?

Det innebär att om du som anställd sagts upp på grund av arbetsbrist så har du företrädesrätt till återanställning i den verksamhet som du arbetade i tidigare. Det gäller också om du haft en visstidsanställning (allmän visstid, vikariat och säsongsarbete) och om du på grund av arbetsbrist inte fått fortsatt anställning.

För att detta ska gälla ska du ha varit anställd en viss tid:

En tillsvidareanställd ska ha varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden samt nio månader efter att anställningen upphört.

När tidsbegränsade anställningar upphört på grund av arbetsbrist ska du ha varit anställd under sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller från beskedet om att anställningen upphör samt nio månader efter att anställningen upphört.

Vid säsongsanställning ska den anställde ha varit anställd under sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren för att ha företrädesrätt till ny säsongsanställning. Företrädesrätten gäller från beskedet om att säsongsanställningen upphör tills nio månader har gått från den nya säsongens början. Besked om att en säsongsanställning inte kommer att fortsätta för nästkommande säsong ska lämnas av arbetsgivaren minst en månad innan den nya säsongen börjar.

Företrädesrätten regleras i 25 § LAS och innebär att arbetsgivaren inte får anställa någon annan än den som har anmält att den vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning, om man har tillräckliga kvalifikationer.

Företrädesrätten gäller endast vid nyanställning av personal. Den gäller inte vid omplaceringar, förflyttning av anställda mellan olika driftsenheter, befordran av redan anställda eller organisationsförändringar.


Gäller företrädesrätten till återanställning inom hela koncernen som min arbetsgivare tillhör?

Nej, den gäller inte i andra företag inom samma koncern.


Gäller företrädesrätten till återanställning automatiskt om jag uppfyller villkoren?

Nej, du måste anmäla det till din arbetsgivare. En anmälan om företrädesrätt till återanställning kan lämnas när som helst under företrädesrättsperioden och gäller då från den dag arbetsgivaren tagit emot anmälan.

Här finns en blankett som du kan använda.


Kan arbetsgivare säga upp personal på grund av arbetsbrist och sedan fortsätta anlita dem, men istället på enstaka dagar? Är arbetsgivaren i så fall tvungen att erbjuda enstaka dagarna till anställda med företrädesrätt enligt turordningen eller kan de erbjuda arbetspassen som de vill?

Företrädesrätten till återanställning gäller inte för anställningsformen enstaka dagar (extra vid behov) som finns i några av HRF:s kollektivavtal.

Det finns inget hinder för att erbjuda en anställd med företrädesrätt till återanställning att arbeta enstaka dagar, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda det. I och med det gäller inte turordningen för återanställning till arbete för enstaka dagar. Däremot finns det regler i kollektivavtalet om turordning när det finns flera som arbetar enstaka dagar (extra vid behov) som arbetsgivaren ska följa.


Min arbetsgivare har flera arbetsställen i vår kommun. Kan ett erbjudande om återanställning innebära att jag behöver arbeta på flera av dem?

Ja, i vissa fall. Kontakta din lokala HRF-avdelning om du är medlem och stäm av vad som gäller just för dig.


Min arbetsgivare säger att min företrädesrätt till återanställning upphör om jag tackar nej till ett erbjudet arbete. Stämmer det?

Ja, företrädesrätten till återanställning upphör om du som anställd tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, även om perioden för företräde inte har löpt ut. Att inte svara på ett erbjudande om återanställning betraktas efter en tid som att erbjudandet har avvisats.


Kan jag ångra mig om jag redan tackat ja till ett erbjudande om återanställning?

Om du har accepterat ett erbjudande om återanställning upphör rätten att fortsätta åberopa företrädesrätten, även om den ursprungliga giltighetstiden inte gått ut.


Vi är flera som har företrädesrätt till återanställning och nu har arbetsgivaren tagit in ett bemanningsföretag istället för att återanställa oss. Är det okej?

Det är normalt inte en kränkning av företrädesrätten till återanställning när en arbetsgivare anlitar en entreprenör eller hyr in arbetskraft istället för att erbjuda tidigare uppsagda återanställning, om inte syftet varit att kringgå reglerna om företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd.

Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan beslut tas om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad, oavsett om det finns tidigare anställda med återanställningsrätt eller inte. Kontakta din lokala HRF-avdelning om du är medlem för att stämma av vad som gäller för er.TILLRÄCKLIGA KVALIFIKATIONER


Vad menas med tillräckliga kvalifikationer ?

Den anställde måste ha tillräckliga kvalifikationer för den aktuella återanställningen. Normalt bestämmer arbetsgivaren vilka kompetenskrav som gäller för det lediga arbetet. Om det gäller återanställning i samma arbete som den anställde tidigare varit anställd för ska den anses tillräckligt kvalificerad för återanställning. Den anställde behöver inte behärska arbetsuppgifterna från första dagen och ska ges möjlighet att inom rimlig tid lära sig de nya arbetsuppgifterna.

Om flera anställda är tillräckligt kvalificerade ska erbjudandet gå till den som har längst anställningstid.


Min arbetsgivare har gjort en omorganisation sedan vi blev uppsagda. Nu säger arbetsgivaren att min kunskap och arbetskapacitet inte räcker till, för att de höjt kraven på flexibilitet, språkkunskaper och förmågan att hålla många bollar i luften. Får arbetsgivaren gå förbi mig i turordningen för återanställning på grund av detta?

Arbetsgivaren har rätt att omorganisera och bestämma kvalifikationskraven, så länge de är rimliga och inte är ett sätt att komma runt lagar och avtal. Arbetsgivaren får inte överdriva arbetets svårighetsgrad och i det här fallet behöver en ordentlig utredning göras.

Om arbetsgivaren vill göra avsteg från turordningen vid återanställning är de skyldiga att begära förhandling med HRF:s lokala avdelning först. Om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning för att begära hjälp.SKÄLIGT ERBJUDANDE OM ÅTERANSTÄLLNING


Har jag rätt till samma lön och sysselsättningsgrad när jag blir återanställd?

Nej, det har du inte alltid rätt till. Det beror på tjänsten du erbjuds. Om lönen och sysselsättningsgraden är lägre än tidigare när du får ett erbjudande om återanställning behöver en bedömning göras om det är ett skäligt erbjudande om återanställning.


Vad räknas som ett skäligt erbjudande om återanställning?

Det bedöms från fall till fall. En jämförelse måste göras mellan villkoren i den tidigare anställningen och den erbjudna återanställningen. I jämförelsen tittar man på faktorer som anställningsform, arbetsuppgifter, kompetenskrav och sysselsättningsgraden (heltid eller deltid).

Om du är medlem kan du kontakta din lokala HRF-avdelning och få hjälp med att göra en bedömning.


Kan arbetsgivaren erbjuda mig vilka tjänster som helst vid återanställning?

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda dig anställning om du har tillräckliga kvalifikationer. Det kan innebära att du får andra arbetsuppgifter än vad du hade tidigare. Erbjudandet ska dock vara skäligt, se svaret ovan.


Är min företrädesrätt förbrukad om jag tackar nej till en återanställning med lägre lön eller lägre sysselsättningsgrad?

Det beror på om erbjudandet om återanställning med lägre lön eller sysselsättningsgrad är skäligt eller inte.


Är det skäligt att arbetsgivaren erbjuder mig anställning för enstaka dagar när jag har jobbat heltid och tillsvidare före uppsägningen?

Nej, det är inte ett skäligt erbjudande om återanställning och du ska behålla din företrädesrätt om du tackar nej till det. Företrädesrätten till återanställning gäller inte för anställningsformen enstaka dagar (extra vid behov) som finns i några av HRF:s kollektivavtal.

Det finns inget hinder för att erbjuda en anställd med företrädesrätt till återanställning att arbeta enstaka dagar, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda det.


Hur låg sysselsättningsgrad kan en tillsvidaretjänst ha?

Det finns ingen lägre gräns för hur låg sysselsättningsgrad en tillsvidaretjänst kan ha. Det finns anställda som har 5% tillsvidare och arbetar ett pass i månaden. Det behöver inte betyda att ett erbjudande om återanställning på en tillsvidaretjänst med så låg sysselsättningsgrad är skäligt i förhållande till den sysselsättningsgrad man hade innan man blev uppsagd.


Förlorar jag min återanställningsrätt om jag accepterar en ”sämre tjänst”, trots att arbetsgivaren understryker att det inte är ett erbjudande om återanställning?

Om du blir erbjuden en tjänst, under en period när du har företrädesrätt till återanställning, får en nog se det som ett erbjudande om återanställning oavsett vad arbetsgivaren väljer att kalla det.

Om det är ett oskäligt erbjudande kan du tacka nej utan att förlora din företrädesrätt till återanställning. Är det ett skäligt erbjudande och du tackar nej så upphör din företrädesrätt till återanställning.SKÄLIG ÖVERGÅNGSTID


Hur lång tid har jag på mig att träda i tjänst när arbetsgivaren erbjuder en återanställning?

Du har rätt till en skälig övergångstid om du har godtagbara skäl för det, till exempel uppsägningstid hos en ny arbetsgivare. Det avgörs från fall till fall vad som är skälig övergångstid och man ska ta hänsyn till både dig och din arbetsgivare.

Om du inte har möjlighet att tillträda återanställningen inom en skälig övergångstid behåller du din företrädesrätt.


Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist under föräldraledighet och min uppsägningstid börjar löpa när jag kommer tillbaka om några månader. Kan arbetsgivaren lämna återanställningserbjudande redan nu innan jag kommit tillbaka?

Ja, företrädesrätten gäller från den tidpunkt då du blev uppsagd. Om du inte kan tillträda tjänsten direkt på grund av föräldraledighet är arbetsgivaren skyldig att ta in en ersättare för dig under tiden.VID SJUKDOM


Kan arbetsgivaren ”hoppa över mig” och erbjuda nästa på tur en återanställning på grund av att jag är sjuk?

Om du inte kan tillträda en erbjuden återanställning direkt, på grund av sjukdom, kan arbetsgivaren anställa dig och ta in en vikarie så länge. Undantaget kan vara om du är förhindrad under lång tid, men då ses det inte som att du avvisat ett skäligt erbjudande och du behåller din företrädesrätt till återanställning.


Jag har anpassade arbetsuppgifter på grund av sjukdom. Påverkar det min återanställningsrätt?

Det påverkar på så sätt att det endast är tjänster med anpassade arbetsuppgifter som kan anses vara ett skäligt erbjudande om återanställning för dig. Om du tackar nej till erbjudanden som inte har anpassade arbetsuppgifter och är oskäliga erbjudanden ska du få behålla din företrädesrätt till anställning.FÖRLÄNGD UPPSÄGNINGSTID


Min arbetsgivare vill förlänga min uppsägningstid. Får de göra så?

Ja, arbetsgivaren kan förlänga uppsägningstiden under en period efter överenskommelse med dig som anställd. Förlängningar av uppsägningstiden får inte ske hur länge som helst, det kanske är så att arbetsgivaren ska återanställa personalen till slut istället.

Om du är medlem kan du kontakta din lokala HRF-avdelning och få hjälp att reda ut vad som är rimligt.


Jag har blivit uppsagd. En kollega har fått förlängd uppsägningstid men inte jag, trots att jag står högst upp i turordningen för att få återanställning. Är det okej?

Arbetsgivaren ska normalt erbjuda förlängningar av uppsägningstid enligt turordningen. Förlängningar av uppsägningstider kan jämställas med nyanställning. Arbetsgivaren får inte kränka din företrädesrätt till återanställning genom att ge en annan anställd förlängd uppsägningstid om det inte rör sig om kortare perioder.


Sidan uppdaterades senast: 2020-10-09