Skyddskommité

Arbetsplatser med 50 anställda eller fler ska en skyddskommitté som består av representanter från arbetsgivare och anställda.

Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Skyddskommittén ska behandla frågor om:
  • Företagshälsovård
  • Handlingsplaner
  • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
  • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön samt
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.