Organisation

Hotell- och restaurangfacket (HRF) är fackförbundet för anställda inom hotell, restauranger och nöjesanläggningar. Vi är en demokratisk organisation, vilket innebär att det i grunden är medlemmarna som bestämmer vilka frågor föreningen ska driva.

Medlemmarna bestämmer också vilka som ska leda HRF, vilka som ska sitta i vår förbundsstyrelse och vilka som ska få förtroendeuppdrag. Som medlem har du alla möjligheter att påverka.

Förbundsstyrelse

Består av elva medlemmar/ledamöter som väljs på HRF:s kongresser. HRF:s ledning (förbundsordförande, vice ordförande och avtalssekreterare) som kallas arbetsutskottet (AU) ingår också i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen leder HRF:s verksamhet mellan kongresserna.

Ledning/Arbetsutskott (AU)

Vår ledning består av en förbundsordförande, en vice ordförande och en avtalssekreterare. Liksom övriga i förbundsstyrelsen väljs HRF:s ledning på förbundets kongress och leder förbundet mellan kongresserna.

Avdelningar

HRF är indelat i åtta lokala avdelningar som alla har en egen styrelse. Avdelningsstyrelsen fattar beslut om lokala frågor. Den väljs vid avdelningens årsmöte där alla medlemmar har rösträtt. Varje avdelning har anställda ombudsmän och personal som stöttar medlemmarna som bor och jobbar i avdelningens område.

Förbundskontor

förbundskontoret sitter vår ledning, centrala ombudsmän, ekonomiavdelning, IT-avdelning, Medlemsservice, kansli och kommunikationsansvariga.

Kongress

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Den sammanträder vart fjärde år där styrelse och ledning väljs. På kongressen beslutas också vilka mål förbundet ska jobba mot, vilka frågor HRF ska driva och övriga riktlinjer.
Besluten tas av 100 ombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från våra lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar.

Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna. Mötet hålls före den sista maj kongressfria år. Förbundsmötets ledamöter väljs och röstas fram på HRF:s kongresser. Förbundsmötets uppgift är i huvudsak att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet. De kortsiktiga målen handlar om verksamhet och aktiviteter som kan slutföras på arbetsplatsen under ett verksamhetsår.

Stadgar

Förbundets stadgar, fastställda av kongressen 2022 hittar du här.

Stadgar Engelsk version. *

* Observera att tolkning av stadgar alltid utgår från den svenska versionen. Please note that interpretation of statutes is always based on the Swedish version.