Verktyg för jämställdhet

Facklig feminism

”Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i näringspolitiska frågor inom förbundets organisationsområde. Förbundet ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet, jämställdhet och en feministisk grundsyn.”
Ur Hotell-och restaurangfackets stadgar

Hotell- och restaurangfacket är ett förbund med en feministisk grundsyn. Det ska inte tolkas som ett förhållningssätt utan är en del av den fackliga kärnverksamhetens såsom den beskrivs i våra stadgar ovan. Under rubrikerna nedan kan du läsa om de olika områdena som är viktiga för jämställdhet utifrån ett fackligt perspektiv och vilka verktyg som finns att använda sig av.

 

Jämställda löner

 

Kvinnor tjänar 88% av vad män tjänar
När man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor man arbetar, har kvinnor 95 procent av mäns lön. Om man inte tar hänsyn till dessa faktorer tjänar kvinnor 88 procent av vad männen tjänar. Skillnaderna har minskat de senaste 25 åren men det går väldigt långsamt.

 

Kvinnor får 68% av männens pension
Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. De tar ut merparten av föräldraledighet och VAB-dagar. Dessutom har kvinnor en högre sjukfrånvaro än män. Sammantaget leder den ojämställda fördelningen av arbetsbördan till att kvinnor har lägre livsinkomst, något som i sin tur leder till lägre pension. Kvinnors pension utgör i dagsläget i genomsnitt 68 procent av männens.

Denna utveckling behöver och ska vändas. Arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta för jämställda löner. Vi behöver delta i det arbetet. Det finns olika sätt att arbeta med det nedan några exempel på verktyg för att få igång ett arbete med jämställda löner på din arbetsplats.
Läs mer om jämställdhet här.

 

Utvecklingen måste vändas. Arbetsgivarna har ett ansvar att arbeta för jämställda löner. HRF behöver också vara en del av detta. Följande är exempel på vilka verktyg som finns för att göra skillnad på arbetsplatsen:

 • Årliga lönekartläggningar
 • Årliga lönekartläggningar ska dokumenteras när det finns fler än tio anställda
 • Identifiera, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön
 • Säkerställa att andra löneförmåner såsom tjänstebil och bonussystem tas med i lönekartläggningen

Läs mer om lönekartläggning här.
Läs mer om lönelotsarna här.

 

Anställningsformer och arbetstider

 

Nästan 16 procent av alla anställningar på arbetsmarknaden är tidsbegränsade
En stor andel av dessa finns inom hotell- och restaurangbranschen (40 procent) följt av tjänster inom personliga och kulturella sektorn (30 procent).

Ett aktivt arbete med schemaläggning som tar hänsyn till individen kan ha stor effekt på dels de anställdas hälsa och dels på möjligheten att kombinera arbetslivet med familjelivet.

 

54 procent av kvinnorna arbetar deltid
Inom LOs områden finns en tydlig heltidsnorm för de branscher som är mansdominerade. Denna norm saknas på de avtalsområden som är kvinnodominerade. Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor. LO-förbundens områden har störst skillnad mellan män och kvinnor där 54 procent av kvinnorna arbetar deltid. Motsvarande siffra för männen är 15 procent.

Det ofrivilliga deltidsarbetet är en stressfaktor eftersom det också gör det svårt att leva på sin lön. Ur ett feministiskt perspektiv är det väldigt viktigt att kvinnor har en lön som de kan leva på. Deltidsarbetet medför stora risker för sämre löneutveckling och låg pension. ’

Verktyg för att öka jämställdheten på detta kan bland annat vara:

 • Att arbetsgivaren har ett kontinuerligt arbete i att undersöka, analysera och åtgärda arbetsförhållanden, lön, villkor, rekrytering, befordran, utbildning, kompetensutveckling och möjligheten att kombinera föräldraskap med arbete.
 • Att främja en jämn könsfördelning inom olika arbeten och kategorier av anställda.
 • Att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, repressalier och trakasserier i allmänhet
 • Att genomföra årliga lönekartläggningar
 • Att samverka med de anställda
 • Att dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder om företaget har fler än 25 anställda

Läs mer om arbetsgivarens ansvar här. 

HRF har tillsammans med bland annat Prevent tagit fram webbutbildningar som gör det enklare att börja jobba med dessa frågor.

Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns ytterligare material i ämnet.

Läs mer om arbetsgivarens riktlinjer här.

 

Fakta
Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

 • En av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med en av tio av de fast anställda.
 • Drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter jämfört med drygt en tredjedel av de fast anställda. Risken kan leda till värk och fysiska skador.
 • Sex av tio kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fast anställda är tre av tio.

Trakasserier av sexuell utmärker sig i undersökningen, tydligast bland unga kvinnor. Tre av tio kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har upplevt sexuella trakasserier på jobbet. Motsvarande siffra för alla förvärvsarbetande kvinnor är en av tio.

 

13 procent har upplevt sexuella trakasserier på arbetet
Det finns en koppling mellan att ha upplevt sexuella trakasserier och anställningsformen. I gruppen fast anställda kvinnor säger 13 procent att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet de senaste 12 månaderna, jämfört med gruppen tidsbegränsat anställda kvinnor där 20 procent säger sig ha upplevt det.

Läs hela rapporten här, 

 

Den sjuka jobbstressen
Läs mer om jobbstressen här.
Läs mer om arbetsorganisation här.

 

Feministiskt nätverk och nyhetsbrev
Hotell-och restaurangfackets på sin kongress fattat beslut om att det ska bildas ett feministiskt nätverk. Syftet är att belysa och informera om strategier och verktyg som kan användas på arbetsplatsen för att öka jämställdheten. För detta ändamål kommer det att tas fram ett nyhetsbrev som medlemmar kan anmäla sig till. Nyhetsbrevet kommer att ha olika teman skickas ut tre gånger per år. Det första temat är jämställda löner.

HRF har även beslutat att det ska utses jämställdhetsansvariga i avdelningarna. Arbetet med detta är under framtagande.