Lagar

De flesta rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden bestäms via kollektivavtal, men vissa är reglerade enligt lag.

Här hittar du alla viktiga lagar som är bra att känna till.

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, MBL, innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket i frågor som rör arbetet. Arbetsgivaren måste ta initiativ till förhandling innan hen gör en viktig förändring av verksamheten eller ändrar villkoren för en anställd som är medlem i facket.
MBL, Lag om medbestämmande i arbetslivet

Arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen ska förhållandena på arbetet anpassas till människors olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt.
Arbetsmiljölagen

Lagen om anställningsskydd

LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär att du bara får sägas upp om det finns sakliga skäl. Det finns också regler för i vilken turordning de anställda ska sägas upp om uppsägningen inte är personlig.
Lagen om anställningsskydd

Semesterlagen

Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
Semesterlagen

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Fackligt aktiva har rätt att vara lediga för det fackliga uppdraget. Den som har förtroendeuppdrag får inte heller missgynnas på arbetet.
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen

Denna lag är till för att motverka diskriminering. Ingen får diskrimineras på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annantrosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskrimineringslagen

Studieledighetslagen

Du har rätt att ta ledigt från ditt arbete för studier. Du behöver dock ha varit anställd sex månader i följd, eller totalt tolv månader under en tvåårsperiod. Gäller det fackliga studier får du ledigt som nyanställd.
Studieledighetslagen

Föräldraledighetslagen

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är ett och ett halvt år oavsett om denne får föräldrapenning eller inte. Utöver detta har föräldern rätt till ledighet under den tid då han eller hon mottar föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldern har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt åtta år eller till dess att barnet har avslutat första skolåret.

Föräldraledighetslagen